Vad kan du räkna med om ditt hus rivs

Frågan om utvisning av Muscovites från bostadslokaler är relevant för många invånare i huvudstaden. Detta beror på att de år 2010 i Moskva avser att riva hus som redan är föråldrade eller förfallna.

bild

Grunderna för utkastning är besluten från Moskva-regeringen:

– om kapitalreparationer av bostadshus, om det är omöjligt att genomföra det utan att lämna bostadslokaler och återanvända medborgare;
– om återuppbyggnad av bostadshus;
– om omvandling av olämpliga bostäder och bostäder till icke-bostäder;
– om rivning av bostadshus som hotar en kollaps, erkänd på föreskrivet sätt som akut eller olämplig för bebyggelse och som inte kan återvinnas
– om beslag av en tomt för statliga eller kommunala behov i samband med behovet av nybyggnation och utveckling av territorier;
– om rivning av bostadshus som en del av genomförandet av stadsbostadsprogram.

På grundval av dessa dokument fattar prefekten för det administrativa distriktet ett beslut om bosättningen av medborgarna. Det anger grunderna för frigörandet av ett bostadshus, en juridisk (enskild) person som utför ombosättningen eller betalar monetär ersättning till ägaren, tidpunkten för ingående av preliminära avtal, tidpunkten för vidarebosättning av ägare, hyresgäster, hyresgäster och andra personer från bostadsbyggnaden, finansieringskällor för ombosättningskostnader och andra väsentliga villkor frisläppande av ett bostadshus.

Ägarnas garantier

Den utvalda ägaren tillhandahålls en preliminär och motsvarande ersättning kontant eller i natur – efter val.

Om ägaren föredrar pengar bör kompensationsbeloppet motsvara marknadsvärdet för den utflyttade bostaden. Monetär kompensation tillhandahålls till ägaren i en icke-kontant form och den är avsedd för köp av bostadslokaler. Men du kan använda dessa medel för andra ändamål om ägaren har en annan bostadsyta i förhållande till vilken ägaren har en oberoende rätt att använda. Bedömningen av marknadsvärdet på bostadslokaler utförs av professionella bedömare enligt en enhetlig bedömningsstandard på initiativ av en av parterna på bekostnad av återförsäljaren.

När ägaren får bostadsområden som kompensation i naturen ska antalet rum i det inte överstiga antalet i de utrymda lokalerna.

Bostadslokaler i områden med massutveckling, som överstiger beloppet för den fastställda ersättningen i värde, kan tilldelas medborgare till ägarna i kompensationsordningen, förutsatt att de personer som utför ombosättning har utrymme. Om ägaren har gått med på sådana villkor tas ut tilläggsavgiften till byggnadskostnaden, om det inte finns mer än 25 kvm i de köpta bostadslokalerna för varje invånare m av den totala ytan (för medborgare som bor ensamma – upp till 40 kvm av den totala ytan), med hänsyn tagen till den totala ytan för alla bostadslokaler som ägs av medborgarna och ockuperade av dem enligt ett hyresavtal. Återbosättaren utför ombosättningen av medborgarna eller ersätter kostnaderna för att flytta medborgarna till en ny bostad.

För att flytta en medborgare är det nödvändigt att formalisera dessa förbindelser. Som regel formaliseras förhållandet mellan den utvalda personen och bostadsägaren genom avtal – preliminära och grundläggande.

Ett preliminärt kontrakt ingås innan arbetet med ombyggnad, översyn, omutrustning, rivning av ett bostadsbyggnad påbörjas. Det är grunden för ingåendet av huvudavtalet om uppsägning av äganderätten till bostadslokalerna som tillhör ägaren och tillhandahållande till ägaren av preliminär och likvärdigt värdefull kompensation (kompensation), liksom för fastställandet av parternas rättigheter till de utrymda bostadslokalerna och tillhandahålls som kompensation. Som regel har ägaren inte efter att det preliminära avtalet ingåtts rätt att förmedla bostadsfastigheterna, liksom att göra andra transaktioner som bryter mot det preliminära avtalet.

Ett preliminärt kontrakt ingås inte:

– efter att uppnå ett muntligt avtal mellan parterna om alla villkor för kompensation (kompensation);
– när man flyttar ägare från akut bostadshus.

Huvudkontraktet ingås i en enkel skriftlig form och är föremål för statlig registrering hos det organ som registrerar rättigheter till fastigheter och transaktioner med det. Kostnaderna för den statliga registreringen av kontraktet bärs av den vidarebosatta parten.

Huvudkontraktet ingås på de villkor som fastställs i det preliminära kontraktet. Ett sådant avtal måste nödvändigtvis föreskriva kompensationstypen i form av:

– andra bekväma bostadshus med lika värde;
– preliminär och motsvarande återbetalning av kostnaden för den utflyttade bostaden i icke-kontant form enligt ett försäljnings- och köpeavtal med kreditering av kompensationsbeloppet till bankkontot för ägaren till den utflyttade bostaden utan att tillhandahålla en annan bostad;
– tillhandahållande av en annan bostadslokal för perioden med större reparationer samtidigt som ägandet av de reparerade bostadslokalerna bibehålls.

Om bostaden för ägaren är den enda bostadsområdet och han väljer monetär kompensation som kompensation, så får han utöver kompensationen ersättning för icke-utförda större reparationer av huset. Det kan endast användas för att köpa andra bostäder. När ägaren väljer en bostad på fastighetsmarknaden överförs de medel som krediteras ägarens målbankkonto till säljaren av bostaden i en icke-kontant form.

Garantier för arbetsgivare

De utvalda hyresgästerna har en annan bekväm bostadsyta. Storleken på bostadets totala yta måste motsvara bestämmelsen för en medborgare och hans familjemedlemmar som är registrerade på bostadsorten i den lediga bostaden från och med dagen för beslutet, inklusive barn födda efter beslutet. Detta beaktar alla bostadsområden för vilka medborgare och familjemedlemmar har en oberoende rätt att använda, liksom civila transaktioner som görs av medborgare och medlemmar i deras familjer med bostadsområden, men inte mer än fem år innan ett beslut fattas..

En hyresgäst med ett område som överstiger avsättningsgraden tilldelas en bostad i ett belopp som inte är mindre än den etablerade sociala normen per person, och hyresgästen och hans familjemedlemmar som har rätt till ytterligare utrymme och faktiskt använt den, med beaktande av det extra utrymme som finns i deras användning.

Från det ögonblick beslutet att utrymma bostaden innebär den efterföljande ökningen av familjens sammansättning inte en översyn av beslutet om tillhandahållande av bostad enligt ett socialt hyresavtal som föreslagits för medborgaren och hans familjemedlemmar. Men det finns undantag:
– bevarande av medborgarnas rätt till bostäder, vilket inte beaktades vid beslut om tillhandahållande av bostäder; bosättning i minderåriga;
– erkännande av medborgarnas rätt till bostäder på grundval av ett domstolsbeslut.

I händelse av vägran av den tillhandahållna bostaden i bostadsbeståndet för socialt bruk kan hyresgästen, enligt parternas överenskommelse, beviljas ett subvention för köp av bostadsyta. Dess storlek är lika med kostnaden för de tillhandahållna sociala bostäderna. Kostnaderna för sociala bostäder, på grundval av vilka subventionerna beräknas, bestäms som det genomsnittliga marknadsvärdet för bostäder i standardseriehus i områden med massutveckling.

Utkastningsvillkor

Personer som är ägare och hyresgäster i bostadslokaler i en utrymd byggnad ska meddelas om beslutet skriftligen inom två veckor efter beslutet. Ett preliminärt avtal med ägaren till bostadsfastigheterna ingås inom de villkor som anges i beslutet. Huvudkontraktet ingås inom de villkor som anges i det preliminära kontraktet.

Bostaden lämnas av hyresgästen senast en månad efter ingången av hyresavtalet för det tillhandahållna bostadsområdet, av ägaren – inom de villkor som anges i huvudavtalet, men senast en månad efter mottagandet av dokumentet om ägaren till bostaden eller efter att ha fått ekonomisk ersättning (ersättning ) i full storlek.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy