Väsentlig hjälp från arbetsgivaren – vem ska ha rätt till och hur man skriver ett uttalande, betalning och beskattning

Livssituationer tvingar ibland en person att söka ytterligare ekonomiska resurser. Statligt stöd till socialt utsatta människor uppfyller ibland inte ens grundläggande behov. Ett snabbt och tillförlitligt sätt att ta emot pengar som inte kräver återvändande är att betala materiell hjälp till en anställd i företaget. Det debiteras i samband med den svåra ekonomiska situationen som uppstod till följd av en händelse som till stor del är oberoende av personen själv. Förutom förmåner för ett speciellt tillfälle, kan utfärdas till en anställd årligen under en semester för återhämtning.

Vad är materiell hjälp

Enligt ordlistan med termer av normativ och teknisk dokumentation är engångsekonomiskt stöd en socioekonomisk tjänst som tillhandahålls av kontanter, produkter, vårdprodukter, kläder och andra omsättningstillgångar. I bokföringsmässig mening – betalning till en anställd i ett företag med pengar eller varor (tjänster), som kan bestämmas i en beräknad monetär ekvivalent.

Den grundläggande regeln som begreppet moderomsorg är förknippat med är att mottagarens inkomst ska ligga under uppehällenivån inom ett visst område. Detta tar hänsyn till inkomsterna för alla familjemedlemmar. Om familjen planerar att utarbeta ekonomiskt stöd från staten, kan du inte göra utan certifikat för familjens sammansättning och inkomstarbete (2NDFL). Och det kan mycket väl visa sig att de måste uppdateras mer än en gång.

Vem borde

Staten försöker maximera sina medborgares sociala stöd genom att upprätta nya listor över betalningar, förmåner och förmåner. Du kan till exempel ansöka om hjälp med de officiella myndigheterna:

 • de fattiga – efter att ha fått rätt status;
 • stora familjer, om den sammanlagda inkomsten inte överstiger den tillåtna levnadslönen i hemvistregionen på behandlingsdagen;
 • medborgare drabbade av naturkatastrofer;
 • ensamstående mödrar;
 • pensionärer;
 • funktionshindrade människor.

Denna lista är ofullständig. Dessa kategorier av medborgare kan skriva ansökningar om betalning årligen. Utöver dessa kategorier av personer beror en engångsbetalning på pengar till alla medborgare i vissa situationer, inklusive personer som är svårt, till exempel som har ådragit sig begravningsutgifterna (moderhjälp i samband med döden betalas inom sex månader från dödsdagen).

Förutom statligt skydd kan alla anställda med vilka ett anställningsavtal ingås skriva in en ansökan om förmåner i arbetsgivarens namn. Även om lagstiftning inte direkt ålägger arbetsgivaren att göra sådana betalningar, finns de i praktiken i de allra flesta organisationer.

Form, förfarande och belopp fastställs av cheferna i enlighet med företagets kollektiva avtal på grundval av Rysslands arbetslag. Skillnaden mellan olika typer av stöd är viktig för att bestämma beloppet för personlig inkomstskatt (PIT), som innehas av revisor vid beräkningen.

Mor kysser baby

Vem betalar

Statliga förmåner betalas ut av socialförsäkringsmyndigheterna baserat på resultaten av behandlingen av ansökan och handlingar som bekräftar rätten att erhålla. Ersättningen från arbetsgivaren betalas av redovisningsavdelningen på den plats där den anställts. I vissa fall erhålls ersättning av olika slag av den anställde som gick i pension (gick i mammaledighet) på semester eller betydande datum, då betalningen kommer från fackföreningskommittén.

Typer av ekonomiskt stöd

Mödraromsorg kan klassificeras efter typ:

 • mål – bekräftas utan fel bekräftas av handlingar, betalade på order av huvudet (sjukdom, släkting, död, födelse, materiell skada etc.). I samma typ ingår ersättning för utgifter för anställda som uppkommer i samband med fullgörandet av officiella uppgifter.
 • icke-mål – i dokumenten kallas användningsändamålet inte specifikt (till exempel en anställds svåra ekonomiska situation utan att ange ett skäl);
 • engångs – betalas en gång i samband med specifika omständigheter;
 • periodisk eller permanent – betalas årligen (eller med angivna intervall) tills de omständigheter som påverkar en persons eller familjens inkomstnivå elimineras.

Väsentlig hjälp till en anställd

Materiellt stöd till en anställd är en vanlig praxis för företag, tillfälliga arbetsgivare, enskilda företagare. Med förbehåll för obligatorisk redovisning, reglerad av lagar inom arbetsrätten och skattelagstiftningen. Betalningskällan är företagets nettovinst, så på jobbet betalas det sällan under det första kvartalet eller sex månader, eftersom det är svårt att fastställa företagets lönsamhet.

Vilka betalningar avser det

Ett kontantbidrag för en anställd på jobbet avser icke-produktionsbetalningar – det är inte relaterat till företagets natur och beror inte på kvaliteten på den anställdes utförande av sina uppgifter. Det kan tillhandahållas inte bara till befintliga utan också till tidigare anställda.

Betalning kan vara uppmuntrande (till exempel för alla anställda när de är på semester) eller socialt (för köp av mediciner, för begravning osv.).

Förordning om materiellt stöd till anställda

Förfarandet för att tillhandahålla ekonomiskt stöd på jobbet regleras av företagets lokala lag: förordningen om sådana betalningar. Kommer att introducerabSom regel är det möjligt att bokföra med honom. Detta dokument antas med hänsyn till kollektivavtalets krav. Iakttagandet av anställdas rättigheter övervakas av fackföreningsutskottet. Bestämmelserna i bestämmelserna om anställdas förmåner föreskriver betalningens belopp och tidpunkt.

Hur man beräknar

Mängden stöd som ges till anställda bestäms av organisationen själv, detta registreras i ett kollektivavtal. Det finns inga tydliga regler för betalningens storlek i lagstiftningen, men i praktiken beräknas de ungefär i följande belopp:

 • för begravningar – i budgetorganisationer är 2 löner för den anställda, privat – beror på företagets socialpolitik och dess ekonomiska kapacitet;
 • för födelsen av ett barn (det kan ges till både mamma och pappa om de arbetar i olika organisationer) – bestäms av företagets interna handling. Det är sällan högre än 50 tusen rubel, eftersom medel över detta belopp är beskattningsbara.
 • utbildning av anställda – upp till 80% av betalningen enligt ett utbildningsavtal;
 • behandling av en anställd eller hans familjemedlemmar – upp till 90% av betalningen för behandling. Delvis fördelning av medel från lönefonder och fackföreningsbudget är möjlig;
 • förbättring av levnadsvillkoren – upp till 65% av kostnaden för köpta eller hyrda bostäder.

Pengar i handen

Hur betalas

Riktad materiell hjälp på jobbet betalas ut till mottagaren på samma sätt som huvudlönen. Det vill säga, om institutionen är budgetmässig, och lönen kommer till kortet, överförs hjälpen enligt de angivna detaljerna. En enskild företagare kan betala kontant från nettobetalningen, men det tas alltid med i beräkningen vid löneberäkningen.

Betalningsvillkor

De exakta datumen fastställs inte i lag. Men varje ansökan faller inom ramen för den federala lagen ”On Work with Citizens ’Appeals”, som anger en övervägningsperiod på högst en månad. I pappersreglerna fastställdes att arbetsflödet i organisationer inte bör överskrida raderna på 3 dagar från den dag som chefen fastställer upplösningen tills entreprenören får den. Dokument om utgifterna för fonder för vilka betalning betalas är föremål för behandling inom tre dagar.

Beskattning av materiellt stöd

Betalning av något slag i sumupp till 4000 rubel är inte föremål för personlig inkomstskatt (PIT) och försäkringspremier. Ovanför denna skatt tas personskatt med samma skattesats som lön – 13% + avgifter till obligatoriska försäkringsfonder samlas. Personlig inkomstskatt med ekonomiskt stöd kvarhålls inte om beloppen för målbetalningar definieras som:

 • för begravning som betalas till en anställd eller familjemedlemmar;
 • medicinsk vård för en anställd, inklusive en pensionerad person;
 • återuppbyggnad av ett hem skadat av naturkatastrofer eller som ett resultat av en terroristattack;
 • för födelse av ett barn om ersättningen inte överstiger 50 tusen rubel.

Förnekande av ekonomiskt stöd

Betalning av materiell hjälp till en anställd är inte en skyldighet utan arbetsgivarens rätt och regleras uteslutande av ett kollektivavtal och andra lokala handlingar. Det är önskvärt att företaget följer reglerna för bonusanställda. Men om organisationens utgifter överstiger intäkterna, som inte tillåter att betala materiell hjälp, eller skälen för överklagande inte dokumenteras, har arbetsgivaren rätt att vägra betala lagligt.

Hur man får ekonomiskt stöd på jobbet

För att få pengarna på arbetsplatsen måste arbetstagaren:

 • skriva en ansökan om ekonomiskt stöd;
 • bifoga dokument, certifikat, undersökningar som bekräftar rätten att få det.

Dokumentpaketet tillsammans med ansökan överlämnas till kontorist / sekreterare eller direkt till chefen för att fatta beslut om betalning av medel. Om beslutet är positivt överförs dokumenten till redovisningsavdelningen för genomförande. I budgetorganisationer är processen för överföring av materiell hjälp långsammare än privata företag, eftersom uttalandena överförs till finansavdelningen, statskassan och först sedan till banken.

På grund av svår ekonomisk situation

Vid ansökan om tillhandahållande av ekonomiska resurser i samband med en svår ekonomisk situation måste en anställd skriva en ansökan och bifoga handlingar som bekräftar rätten att få pengar:

 • intäktsintyg för familjemedlemmar (om det finns officiell anställning);
 • intyg om familjesammansättning;
 • andra dokument som bekräftar en svår situation (till exempel handlingen om olämplig bostad).

Exempel på intyg om familjesammansättning

För behandling

Vid ansökan om medel för behandling av den anställda eller en familjemedlem, tillsammans med ansökan, ges följande:

 • slutsats av en medicinsk institution om behovet av behandling;
 • checkar och kvitton som utfärdats till den anställda för köp av läkemedel, betalning för operationen och andra utgifter.

Till årsdagen

Betalningar för årsdagen hör till riktad hjälp. Ofta tilldelas efter ordning av huvudet utan kunskap om dagens hjälte. Men om en sådan order inte har mottagits, kan dagens hjälte ta hand om sig själv genom att lämna in ett uttalande och följande dokument:

 • kopia av pass (sida med födelsedatum);
 • ansökan om direkt hjälp.

I sådana fall är utbetalningar till tidigare anställda också möjliga (efter beslut av chefen och / eller fackföreningskommittén).

Vid födseln

Ersättningen för födelse eller adoption av ett barn fastställs genom ett kollektivavtal som anger det belopp som är bundet till den anställdes lön eller 50 tusen rubel. För att göra det nödvändigt:

 • anställdas uttalande
 • kopia av barnets födelsecertifikat;
 • kopia av äktenskapscertifikat (om sådant finns).

För bröllopet

När en anställd är gift, fördelas pengar enligt följande dokument:

 • ansökan av den närmaste handledaren för tilldelning av stöd (i stora organisationer) eller en muntlig begäran till direktören;
 • ansökan i namnet på huvudet för tillhandahållande av moderomsorg.

I samband med släktingarnas död

Sociala betalningar för begravning är försumbara, så ofta utan arbetsgivarens hjälp. Som regel fördelas betalningar från företaget snabbt så att den anställde har möjlighet att betala begravningstjänster. Väsentlig hjälp i samband med döden utförs med tillhandahållande av handlingar:

 • uttalande riktat till organisationschefen;
 • kopia av dödsintyg, som utfärdas på registerkontoret efter att ha fått ett läkarintyg på sjukhuset (morgue).

Man skriver ett uttalande

Statligt ekonomiskt stöd

Regler, storlekar och medtVillkoren för utbetalning av ekonomiskt stöd från staten regleras av normerna i Federal Law No. 178-ФЗ “On State Social Assistance”. Det upprättas och betalas av socialförsäkringsmyndigheterna. Det betalas ut till studenter, barn med funktionsnedsättningar, pensionärer, personer som kallas för militärtjänst, entreprenörer för att utveckla dotterbolag och andra socialt oskyddade befolkningsskikt efter att ha övervägt ansökan och bekräftat rätten till betalning.

Familjer med låg inkomst

Betalningar till fattiga familjer beror på bosättningsregionen och makarnas månatliga inkomst dividerat med alla familjemedlemmar. Lönebelopp, extra utbetalningar, underhåll inkluderas. Den federala lagen föreskriver stöd på 500 till 3 000 rubel per familjemedlem per år. Eftersom detta belopp inte kan uppfylla familjens krav kan de regionala myndigheterna i regionen öka subventionen. Till exempel de fattiga familjerna i Moskva kan tillägget öka till 6 000 rubel per år.

Stora familjer

Efter att ha fått en stor familj status har föräldrar eller en av föräldrarna rätt till årlig hjälp från staten. Det kan fördelas både i ekonomisk form och med mat, kläder osv. För stora familjer tillhandahålls särskilda förmåner för verktyg, betalning av mattjänster i förskoleinstitutioner, minskning av hypoteksräntor – allt detta kan också betraktas som extra hjälp från staten.

För ensamstående mödrar

Mödraromsorg för ensamstående mödrar beror på inkomst av modern, inklusive närvaro eller frånvaro av engångsbetalningar, till exempel hjälp för att födda ett barn från en arbetsgivare. För registrering är det nödvändigt att tillhandahålla socialförsäkringsmyndigheten, förutom ansökan, ett intygsintyg för alla familjemedlemmar och ett intyg om tilldelning av status som ensamstående mamma. Du kan behöva samla in andra dokument på begäran av socialförsäkringsinspektören. Efter att ha fått ett positivt beslut om utnämningen betalas hjälpen till den sökandes kort eller konto.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: