Statlig socialhjälp 2018: skäl för att tillhandahålla

Grunden för den statliga politiken är att upprätthålla medborgarnas välfärd. I början av 2018 är det planerat att öka biståndet till personer vars inkomster på grund av livssituationer inte tillåter sig att få allt nödvändigt. Redan i januari kommer betalningarna att höjas och listan över personer som subventionerna har rätt till kommer att utökas. Principen om att fördela pengar blir mer riktad, så att de som i synnerhet behöver dem får tillgång till ett antal sociala tjänster.

Vad är socialhjälp?

Människor som av någon anledning befinner sig i en svår situation kan räkna med hjälp från staten. Det kan vara kontantbetalningar eller in-kind support. Det debiteras enligt de federala eller regionala budgetarna, och för att ta emot det är en person skyldig att bekräfta genom dokument att han är i behov. Beroende på medborgarkategorier betalas socialt stöd fortlöpande eller kan vara tillfälligt eller till och med en gång..

Kontantbetalningar

En av formerna för statligt stöd för personer med låg inkomst är att tillhandahålla hjälp i form av kontanter som ges ut kontant eller genom överföring till ett bankkonto. Levande exempel är subventioner, materiellt stöd, kompensation. Staten bestämde tydligt beloppet för det monetära bidraget beroende på medborgarkategorier.

Naturlig form

Stöd på regional nivå kan tillhandahållas i natura, eftersom budgetmedel inte alltid kan tillgodose behoven hos alla i behov. Det tillhandahålls i enlighet med redovisningskort, uttalanden och listor som sammanställts av myndigheterna för socialt skydd. Mat, bränsle, medicinsk utrustning, skor och kläder överlämnas till medborgarna.

Laglig reglering

Statlig socialhjälp i Ryssland regleras av ett antal lagstiftningsakter. Huvuddokumentet är den ryska federationens konstitution, enligt vilken staten åtar sig att stödja sina medborgare med tanke på deras värdiga existens. När det gäller enskilda befolkningsgrupper är det nödvändigt att vägledas av federala lagar:

 • om grunderna för sociala tjänster;
 • om socialt skydd för personer med funktionsnedsättningar;
 • om sociala tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättningar;
 • om socialt stöd till föräldralösa barn.

Ytterligare uppmärksamhet måste ägnas lagen om fastställande av levnadskostnaderna. Enligt detta kriterium är det möjligt att avgöra om en person är i nöd. Listan kan inte kallas uttömmande, eftersom både den federala och regionala nivån har antagit många förordningar som fastställer åtgärder för statligt stöd för alla befolkningsgrupper.

Domarens hammare

Vilka kategorier av medborgare bör

Enligt lagstiftningen bestämde statlig socialhjälp under 2018:

 • medborgare med låg inkomst;
 • personer inför svår ekonomisk situation.

Dessa inkluderar:

 • ensamma pensionärer som gick på en välförtjänt vila och inte har möjlighet att få ytterligare inkomst;
 • stora familjer där barn under 18 år fostras upp (förutsatt att barnet studerar i heltidsutbildning, är baren 23 år);
 • funktionshindrade människor;
 • medborgare som tar hand om en funktionshindrad person i grupp 1;
 • barn som vuxas upp i ensamstående föräldrar;
 • funktionsnedsatta barn;
 • barn under 18 år kvar utan föräldrar;
 • föräldralösa;
 • barn med en eller båda föräldrarna pensionerade eller funktionshindrade;
 • föräldrar som är heltidsstudenter vid utbildningsinstitutioner;
 • personer belönade med titlar, utmärkelser, insignier;
 • gravida kvinnor och kvinnor i mammaledighet;
 • personer som tar hand om ett funktionshindrat barn, oavsett vilken grupp som tilldelats honom;
 • flyktingar
 • migranter;
 • funktionshindrade medborgare som faller under minskning.

Typer av socialhjälp 2018

Det viktigaste kriteriet för att tilldela stöd från staten 2018 är summan av den totala inkomsten. Om det är lägre än det värde som fastställts för regionen, anses personen eller familjen vara i behov. Statens socialhjälp till befolkningen tilldelas följande:

 • kontantbidrag;
 • subventioner;
 • ersättningsutbetalningar;
 • humanitär hjälp.

Sociala fördelar

Medel överförs gratis till en person. De kan tillbringas efter en medborgares bedömning, så det finns inget behov att rapportera till myndigheterna för dem. Inkomstbeloppet bestäms enligt lag för varje kategori av behövande. Regionala myndigheter, utöver federala betalningar, har rätt att tilldela en ytterligare betalning i enlighet med lokala bestämmelser.

subventioner

Betalningen av subventioner är främst avsedd. Användningen av medel är endast möjlig för de behov som definieras i lag. Medel utfärdas gratis till medborgarna. Användningen av finansiering kontrolleras av lämplig myndighet. Pengar fördelas i prioritetsordning och överförs till ett bankkonto.

Kolumner med mynt

Ersättningsbetalningar

Ersättning kan definieras av bestämmelsens omvända karaktär. Detta innebär att medborgaren först spenderade pengar för vissa ändamål och sedan vred sig till statliga myndigheter för återbetalning av de avsatta medlen. Varje fall av möjligheten att kompensera för kostnaderna fastställs i lag, och för att få pengar är det nödvändigt att tillhandahålla dokumentation om deras användning.

Humanitär hjälp

Att ge vänlig stöd till de fattiga ges direkt av lokala myndigheter genom tjänster och sociala skyddsmyndigheter. De i behov erbjuds kläder, skor, personlig hygienprodukter och mat. För bildandet av fonden är vanliga medborgare, rika människor, organisationer som kan tillhandahålla grundläggande nödvändigheter och bestämmelser involverade..

Hur får man statlig socialhjälp under 2018

Ett särdrag i att få stöd från staten är den målinriktade karaktären av att tillhandahålla medel kontant eller i natur. Eftersom endast låginkomsttagare och medborgare som har stött på ekonomiska svårigheter av skäl utanför deras kontroll kan ansöka om det, är det nödvändigt att inte bara förbereda de nödvändiga dokumenten, utan också veta förfarandet för att ge stöd.

Var man ska utfärda

Beroende på de villkor som är anledningen till utnämningen av statligt stöd 2018 kan du ansöka till multifunktionella centra på medborgarens bostad. IFC-specialisterna kommer att berätta vilka dokument som krävs för att tilldela bidrag och beräkna det uppskattade betalningsbeloppet. Dessutom kan du direkt skicka in dokument till det organ som är direkt involverat i förberedelsen av subventionen:

 • anställda i budgetorganisationer och personer med funktionsnedsättningar bör kontakta företrädare för socialavdelningen;
 • när ett barn födas, skickas dokument in på arbetsplatsen, till socialskyddsavdelningen eller till FIU;
 • pensionärer, stridande, arbetare på hemmaplan och andra medborgare som tillhör ovanstående kategorier ansöker om pensionsfonderna.

Vilka dokument behövs

Beroende på typ av support kan paketet med nödvändiga dokument variera avsevärt. Regionala myndigheter kan begära ytterligare handlingar baserade på lokala bestämmelser. För att få statlig socialhjälp under 2018, utöver ett pass och en ansökan, kan de begära att ta med:

 • snils;
 • TENN;
 • födelsebevis;
 • dödscertifikat;
 • intyg om äktenskap eller dess upplösning;
 • intyg om familjesammansättning;
 • inkomstdokument;
 • ett intyg som bekräftar föräldrarnas och deras barns sambo;
 • dokument som bekräftar vårdnad / vårdnad;
 • intyg om en funktionshindrad person;
 • pensionärs ID;
 • certifikat för en stor familj;
 • hälsointyg (funktionshinder).

Förfarande och tidsfrister

För att utse statlig socialhjälp under 2018 måste du kontakta det organ som ansvarar för utnämningen av utsläppsrätter eller MFC med ett uttalande och nödvändigt dokumentpaket. Lagstiftningen tar 10 dagar att överväga en framställning – efter denna period måste en person få ett positivt svar eller vägran. Ibland ges ett preliminärt svar om kroppen behöver studera begäran mer detaljerat och kontrollera de inlämnade dokumenten. Därefter höjs granskningsförfarandet till 30 dagar.

Kvinna och kalender

I vilka fall kan vägra eller avbryta sociala betalningar

Lagstiftningen konstaterade att en person vars ekonomiska situation har förändrats (en inkomstökning har skett) är skyldig att informera den berörda myndigheten om detta senast 14 dagar senare. Från detta ögonblick upphör han att registreras som behövande och alla inställda förmåner för honom (familjemedlemmar) avbryts. Arbetstagare inom socialt skydd kan vägra en medborgare om utnämning av utsläppsrätter om han:

 • indikerade felaktiga eller ofullständiga uppgifter om familjesammansättning;
 • gömde sin realinkomst eller egendom.

Socialt stöd till barn

Stöd och skydd av barn utförs i olika riktningar. För det första gäller det barnets miljö och familjerelationer, och för det andra möjligheten att få en utbildning. Därför ges barnet gratis möjlighet att få grundskole-, grund- och gymnasieutbildning och på konkurrenskraftig grund – yrkesinriktad och högre.

Barn har möjlighet att få gratis medicinsk vård och måltider. Hjälp ges genom fördelning av monetärt och naturligt stöd till familjer. Dessutom tar staten hand om minderåriga som är i svåra situationer och befinner sig i en socialt farlig miljö genom rehabilitering, social anpassning och ekonomiskt stöd.

Hjälpa låginkomstfamiljer 2018

För att lösa demografiska problem uppmuntrar staten på alla möjliga sätt medborgarna att skapa familjer, ge mjuka lån för att lösa bostadsproblem, tilldela hjälp vid födseln, moderskapsbetalningar. Familjer vars inkomst inte når det minimum som fastställts i lag har rätt att dessutom räkna med stöd. Statligt socialt stöd till de fattiga under 2018 identifierades på flera områden:

 • tillhandahållande av skatteförmåner;
 • gratis medicinsk vård;
 • utveckling av speciella kreditprogram med bankinstitut för tillhandahållande av lån till gynnsamma villkor;
 • naturhjälp (gratis medicin, bränsle och mat);
 • juridiska, psykologiska och andra typer av tjänster på en fri (förmånlig) basis.

Typ och storlek på statligt socialt stöd till stora familjer

Stora familjer är på statens speciella konto. Så på federal nivå ger:

 • tillhandahålla rabatter på verktygsräkningar
 • fri användning av kollektivtrafik och förortsbussar;
 • tillhandahållande av gratis receptbelagda läkemedel om barnet inte har fyllt 6 år;
 • rätten till ett extraordinärt inträde av ett barn till en förskoleinstitution;
 • tillhandahållande av gratis måltider i skolor och yrkesskolor;
 • mjuka lån för att lösa bostadsproblemet;
 • ersättning för utgifter för inköp av kläder som krävs för att delta i skolklasser.

Mödrarnas kapital

Sedan 2007 införde Ryssland en ny form av familjestöd – moder kapital. Detta är den betalning som föreskrivs vid födelsen av det andra och efterföljande barn, förutsatt att föräldrarna inte hade använt rätten till ytterligare stödåtgärder från staten. Beloppet indexeras årligen, men för perioden 2017 till 2018 är det satt till 453,026 rubel. Du kan spendera de mottagna medlen på olika sätt:

 • att förbättra bostadsförhållandena;
 • som förälders pensionssparande;
 • få ett barns utbildning;
 • köp av varor eller tjänster som är nödvändiga för anpassning av ett funktionshindrat barn i samhället.

Mamma med barn under omslaget

Arbetslöshetsersättning

Människor som har förlorat sina jobb under vissa omständigheter betalar staten en månatlig ersättning. Ersättningen tilldelas från den första månaden då en person registreras på arbetsplatsen. Det lägsta belopp som en medborgare förlitar sig på är 850 rubel, det maximala som han kan räkna med är 4900 rubel. Dess värde beräknas i båda fallen separat och beror på personens tidigare inkomst:

 • 1-3 månader – 75%;
 • 4-7 – 60%;
 • 8-12 – 45%;
 • vidare – 1 minimilön, som distriktskoefficienten tillämpas på.

Socialhjälp till personer med funktionsnedsättningar

Människor som har tappat sin förmåga att arbeta delvis eller helt är under särskilt skydd av staten. De betalas ut pensioner och förmåner, materiellt stöd och vissa förmåner tillhandahålls. Implementeringen av dessa program sker på federala och regionala nivåer, och betalningsbeloppet beror direkt på graden av hälsopåverkan och den tilldelade handikappgruppen..

Pensionsavsättning

Staten tillhandahåller flera typer av pensioner för personer med funktionsnedsättning:

 • Arbetskraft. Det bör ges till personer som har någon arbetslivserfarenhet, men som erkänns som funktionshindrade på grund av arbetsskada eller yrkessjukdom.
 • Stat. Det betalas till medborgare som har intyget av en veteran från det stora patriotiska kriget, militär personal, invånare i belägrat Leningrad, astronauter, människor som drabbats av strålning eller katastrofer av människan..
 • Social. Tilldelas personer med funktionshinder 1, 2, 3 grupper, personer med funktionsnedsättningar från barndomen och barn med funktionshinder.

Fördelar och gratistjänster för funktionshindrade

Statlig socialhjälp under 2018 är att ge förmåner för inköp av läkemedel, medicinska produkter, behandling i sanatorier och mer. Dessutom kan personer med funktionsnedsättning använda ett antal tjänster gratis om de är enstaka medborgare eller den genomsnittliga inkomsten per familjemedlem är under uppehälle minimum:

 • laglig assistans;
 • städning av lokaler;
 • förmånsregistrering av äganderätt;
 • ackompanjemang för behandling till en medicinsk institution;
 • köp av mat och nödvändigheter.

Statligt stöd för äldre

Äldre medborgare som går i pension för en välförtjänt vila får pensionsförmåner från staten. Det betalas ut till alla som har uppnått den ålder som anges i lagen och beror på tjänstens längd. Sedan januari 2018 har arbetarpensionerna indexerats med 3,7%. Äldre som fortsätter att arbeta får inte en ökad ersättning.

En person som inte har kunnat träna det nödvändiga antalet år, vilket framgår av en post i arbetsboken, får socialpension. De kommer att beräknas från april med 4,1%. Under förutsättning att pensionen inte når uppehällsnivån betalar staten en extra utbetalning och de regionala myndigheterna fastställer sin BPM-nivå.

Äldre läser

Hemhjälp

Medborgare som har nått pensionsålder och personer med funktionsnedsättning är berättigade till hemhjälp. För registreringen måste du kontakta distriktsintegrerade centrum eller socialavdelningen i din region och skriva ett uttalande till vilket du måste bifoga nödvändiga dokument. Det tilldelas enskilda personer om de inte kan flytta oberoende och inte kan tillgodose sina egna behov helt.

Föredragen medicinsk vård

Listan över preferenser och förmåner som ges till pensionärer granskas årligen. Statligt socialt stöd för äldre inom området hälsovård är:

 • hjälp i polikliniker på hemorten och polikliniken för öppenvård;
 • rabatter i apoteknätverket för köp av läkemedel;
 • protetik och tandbehandling;
 • förvärv av teknisk rehabilitering.

Spa-behandling

En gång per år kan pensionärer återhämta sig gratis i alla sanatorier på Rysslands territorium. Dessutom kommer staten att ersätta resekostnaderna till och från viloplatsen. För att få en gratis biljett måste du skriva ett uttalande och vara säker på att bifoga den vårdande läkarnas åsikt som grund för spa-behandling. Om det för tillfället inte finns något nödvändigt tillstånd sätts pensionären i kön och informeras om ledigt utrymme senast två veckor innan ankomst.

Fördelar för ensamstående mödrar

Enligt lagen skiljer sig statens socialhjälp under 2018 för ensamstående mödrar inte från betalningar som tillhandahålls för hela familjer, förutsatt att en sådan kvinnas inkomstnivå inte är mindre än underhållsnivån. Då har hon rätt till ytterligare betalningar, vars storlek beror på antalet minderåriga i familjen och inkomst per capita. För ytterligare betalningar måste du kontakta MFC. I många regioner finns det ytterligare fördelar för mödrar att uppfostra ett barn på egen hand..

Statligt socialt stöd till studenter 2018

Varje medborgare i Ryssland har rätt att få gratis högre eller sekundär teknisk utbildning på konkurrenskraftig basis. Studenter som studerar på heltidsavdelningar i budgetavdelningar är berättigade till stipendier. Ett antal personer har rätt att få sociala stipendier genom staten:

 • föräldralösa barn och barn som lämnats utan föräldraomsorg;
 • funktionshindrade människor;
 • offer för strålningskatastrofer;
 • personer uppvuxna i oskyddade familjer;
 • militär personal som har tjänat under kontraktet i mer än tre år.

Staten har fastställt ett månatligt minimum som utbildningsinstitutionerna måste betala till sådana personer:

 • studenter – 730 rubel;
 • studenter 2010 rubel.
Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy