Betalningar vid barnets födelse 2018 – ersättningsbeloppet

När ett barn dyker upp tänker föräldrar på frågan om ytterligare utgifter. För att spara familjebudget är det värt att fylla ut statligt ekonomiskt stöd. En reform pågår i landet för att upprätta obligatoriska socialförsäkringsförmåner. Under graviditeten vet kvinnor hur de ska få betalningar vid barnets födelse 2018, hur man ansöker om förmåner, vilka dokument som behövs.

Vilka betalningar betalas vid födseln

Om ett barn har dykt upp i familjen, ta reda på vilka typer av ekonomiskt stöd från staten för nytillverkade föräldrar. Staten tillhandahåller:

 • månatliga betalningar;
 • engångshjälp;
 • utfärdande av certifikat.

Staten tillhandahåller olika alternativ för att betala förmåner till unga mödrar. Baserat på sina egna önskemål har en person rätt att välja:

 • betalningar som utfärdas en gång;
 • hjälp under en viss period.

Fördelar och certifikat

Väntande mödrar får ett födelsecertifikat Den består av tre kuponger:

 • den första lämnas till anställda;
 • den andra behövs för modersjukhuset;
 • den tredje presenteras för anställda på kliniken.

Om det finns två, tre eller fler barn i en familj, ordna mödrarnas kapital. Det är lika med cirka 453 000 rubel. Intyget utfärdas för moderskapskapital av regional betydelse. Kvinnan har rätt att använda de pengar som erhållits för specifika ändamål. Om ett tredje barn dyker upp anses familjen vara stor: lagen föreskriver separata betalningar, förmåner och ersättning. Om det är nyfödda födda före 2013 har föräldrar rätt att ansöka om ytterligare månatliga förmåner för spädbarn under 3 år.

Enligt de ryska lagarnas normer betalas ytterligare medel till kvinnor vars män är i militärtjänst. En engångsbetalning kommer att uppgå till cirka 25 900 pund. Om du får en månatlig överföring av medel, kommer materialhjälpen att vara cirka 11 100 rubel. Du har rätt att spendera de pengar som erhållits på underhåll av barnet.

Baby och pengar

Mödrar har rätt att kräva ersättning, som betalas ut om barnet inte hittar en plats på institutionen. Ersättningen är lika med den hjälp som kommer från att ta hand om ett barn. Denna ersättning utfärdas inte överallt. För att inte möta svårigheter med att få pengar från staten rekommenderas det att du besätter kön för att få plats i dagis.

Separat är det värt att demontera programmet ”Prisvärd bostad för en ung familj.” Dess villkor är följande:

 • Deltagare i programmet är medborgare i Ryssland under 35 år: makar eller en person (det finns en manual för ensamstående mamma).
 • Familjen har fastigheter, vars yta är upp till 15 kvadratmeter. m. per person.
 • Medborgarna måste lägga fram inkomstdokument till banken, varefter ett certifikat utfärdas om möjligheten att få ett bostadslån.

Familjen har rätt att spendera pengar enligt detta program på platsen för mottagandet. Pengarna används för att betala för ett husbyggnadskontrakt, ett kontrakt för försäljning av fastigheter på sekundär- eller primärmarknaden, som en betalning för ett hypotekslån, för att betala skuld i närvaro av ett bostadslån, som utfärdades före januari 2011.

2018 federala barnförmåner

Rysslands ministerium för arbets- och socialskydd tillkännagav att det skulle införa vissa lagändringar om ytterligare betalningar. När de antar normer kommer myndigheterna att bekanta sig med familjernas ekonomiska situation. Nya bestämmelser kommer att antas baserat på den nuvarande ekonomiska situationen. Med fullständig information om familjelivet avgör myndigheternas tjänstemän om medborgarna ska få stöd och under vilka omständigheter.

Standarder för att stödja familjer med barn kan ses över. Ofta i stora familjer kan föräldrarna inte ge sina barn en full utbildning. För att förenkla makarnas liv beslutade den ryska regeringen att införa några lagändringar. De kommer att gälla den 1 februari 2018. Studera mängden förmåner (”moderskap” och ”barn”) som kommer att indexeras årligen med hänsyn till inflationstakten (indexeringskoefficienten kommer att godkännas i januari 2018):

Namn på materiell hjälp

 

Belopp under 2018.

Justerade belopp för index 1 februari 2018.

Engångsbetalning till kvinnor som är registrerade före den 12: e graviditeten

 

613 r.

632 r.

Engångsbetalning vid födseln

 

16350 r.

16873 r.

Moderskapshjälp

 

100% av genomsnittsinkomsten (inte mindre än 34520 r vid beräkningar av överföringar enligt minimilön)

100% av den genomsnittliga lönen (inte mindre än 43652 rubel vid beräkningen av överföringar enligt minimilönen)

Överföringar som ska tas emot av militära fruar

 

25892 r.

26 720 r.

Baby Care Assistance

 
 • 40% av genomsnittsinkomsten för officiellt anställda, 3065 p – för icke-anställda;
 • för den andra och efterföljande nyfödda är storleken på beloppet 6131 r.
 • 40% av genomsnittslönen för officiellt anställda, 3163 r – för icke-anställda;
 • beloppet för arbetande medborgare från 3795 r (vid beräkning av minimilön);
 • för den andra och efterföljande nyfödda blir beloppet 6327 r.

Överföringar i närvaro av militära fäder

 

11096 r.

11451 r.

Som nämnts tidigare indexeras alla förmåner var 12: e månad. Från och med 1 januari 2018 kommer ett lagförslag för att höja minimilönen att gälla. Arbetsministeriet beslutade att gradvis höja de tillgängliga indikatorerna till en levande lön. Sådana förändringar kommer att införas fram till 2018. År 2018 regeringstjänstemän höjde minimilönen med 21,7%, därefter kommer lönen att vara lika med 9489 p.

Engångsersättning för kvinnor som är registrerade före den 12: e graviditeten

Enligt lagen har modern rätt att ansöka om ett engångsbidrag (när socialförsäkringsrepresentanter inte är bekanta med familjens levnadsvillkor vid tilldelningen av bidraget). Pengar tas emot tills barnet blir sex månader gammalt. Fonder överförs i lika stora belopp till officiellt anställda och icke-arbetande mödrar. Om du inte är anställd beviljas hjälp av socialförsäkringsmyndigheterna, överföringen sker från den federala budgeten. Medel överförs till varje född barn:

 • 16350,33 sid. från 1 januari 2018;
 • 16873,54 s. från och med 1 februari 2018 (indexering med 3,2% beaktas).

Om en kvinna är officiellt anställd, ges materiell hjälp på arbetsplatsen. För icke-arbetande eller studentmedborgare gäller standarden för att bearbeta stöd genom socialt skydd på hemvist eller vistelseort. Om familjen är ofullständig, förenklas förfarandet för att behandla överföringen av pengar kraftigt. Den lagliga föräldern behöver inte tillhandahålla ett intyg om att den andra föräldern inte har mottagit pengar från staten.

Kvinnor som är registrerade görs en extra överföring av medel. De inkluderar ett symboliskt engångsbidrag – 613,14 s. (med sådana engångskompensationer kan du göra några små inköp). Från 1 februari 2018 kommer detta stöd att vara lika med 632,76 rubel. För att få pengar ger en kvinna arbetsgivaren ett mammaledighetscertifikat, ett intyg om registrering i upp till 12 veckor. Om en kvinna inte är anställd, görs inte denna överföring.

Flicka med ett barn i armarna

Engångsbetalning vid barnets födelse 2018

Vid födelsen överförs smulorna medel till ett belopp av 16873 p. Sådan ersättning utfärdas fram till sex månaders ålder smulor. Denna hjälp har också rätt till vårdnadshavarna. Om samtidigt tre eller fler barn föddes, kommer överföringen att göras till kontot för förälder eller vårdnadshavare, beloppet kommer att vara 50 000 p. I lagstiftningen fastställs villkoren för att ansöka till arbetsgivaren om behandling av stöd. Alla typer av förmåner tilldelas upp till 6 månader efter födelsen av nyfödda.

Moderskapstillägg

Storleken på överföringen som mödrar får beror på vad lönen var. Den genomsnittliga dagslönen för de två föregående åren multipliceras med 140 kalenderdagar. Om du har tvillingar ökar antalet dagar med 54. Medborgare som inte har arbetat någonstans under lång tid kommer att nekas överföring av medel. Argumentet är att en icke-arbetande kvinna inte har betalat skatt på länge..

Barnomsorgstillägg

En mamma, far, mormor, farfar eller annan släkting som kan ta hand om ett barn tills en viss ålder kan få förmåner. Beloppet beror på medborgarens lön, dess överföring sker månadsvis. Om en person är officiellt anställd baseras beräkningen av förmånerna på 40% av den lön som erhölls på två år.

Funktioner för betalningar för barn av militär personal

Pengar från staten har rätt att ta emot unga mödrar, andra personer som faktiskt tar hand om det födda barnet. Ersättning betalas under militärtjänst av barnets far. Nedan finns en lista över dokument för att ta emot medel från staten:

 • Ansökan om överföring av pengar.
 • Kopia av barnets födelsebevis.
 • Hjälp från den del där fadern tjänar.
 • Kopia av äktenskapscertifikat.

Socialvården undersöker de inlämnade dokumenten upp till tio dagar. Därefter överförs till medborgarna fram till den 26: e dagen i varje månad. Pengar kommer att överföras till den sökandes konto tills barnet fyller tre år eller tills utgången av militärtjänsten för barnets far. Mängden fördelar som nämns ovan.

Förändringar i beräkningen av moderskap för 2018

Mammaledighet är den tid som tillhandahålls anställda i en moderskapsenhet. Lagstiftningen föreskriver olika typer av ersättningar som upprättas under den angivna perioden. Pengar överförs före och efter barnets födelse. Ändringar kommer att antas i standarderna:

 • Storleken på den genomsnittliga lönen under mammaledigheten får inte överstiga den maximala grunden för att uppnå försäkringspremier för sjukdom och moderskap under två år, dividerat med 730.
 • Faktureringsperioden 2018 består av endast två tidigare år: 2016-2017.
 • Medelinkomsten per dag är lika med 2017,81 sid. Moderskapstillägg är lika med 282 492 s.
 • Moderskapsstöd beräknas med beaktande av minimilönen, är lika med 43652 p.

Om det krävs att beräkna det minsta belopp som förlitar sig från staten för graviditet och förlossning, görs beräkningarna med beaktande av minimilönen. Storleken på överföringarna kommer att vara följande:

 • Under förlossning utan komplikationer får en kvinna 43652 r under 140 kalenderdagar.
 • Om det fanns komplikationer vid barnets födelse, kommer modern att få 47597 sid. i 156 kalenderdagar.
 • Med flera graviditeter, en ersättning på 56967 sid. i 194 semester.

Gravid flicka med bärbara datorn

Maximal genomsnittsinkomst

Beräkningen av moderskapstillägget görs baserat på tjänstgöringstiden för en kvinna som är anställd i ett företag och storleken på basen för beräkning av försäkringspremier i Rysslands FSS. I lagstiftningen föreskrivs en gräns för årsinkomsten för beräkning av kompensation. Om den anställdes inkomst under de senaste 12 månaderna överskred 755 000 rubel, beräknas betalningsbeloppet utifrån det maximala beloppet.

Faktureringsperiod

Som nämnts ovan beaktas vid beräkning av moderskap den maximala storleken på en genomsnittsinkomst för en kvinna som arbetar i ett företag. De beaktas bara två år före registrering av assistans. Gränsvärdet för medelinkomst beräknas enligt följande formel: (718000 + 755000): 730 kalenderdagar. När du har gjort denna beräkning får du 2017,81 r.

Minimilöner för minimilön

Moderskapstillägget beräknas utifrån den genomsnittliga dagslönen, som bestäms med hänsyn till minimilönen. Kvinna får:

 • Vid förlossning utan komplikationer på 140 dagar, 34520,55 r.
 • Om födelsen är komplicerad – 38465,75 s. om 156 dagar.
 • Med multipel graviditet – 47835.62 s. under 194 dagar.

Regionala betalningar

Var uppmärksam på överföringar med regionala program. Materialhjälp ges endast av vissa Rysslands medborgare eftersom det tillhandahålls i vissa regioner. Men om ett barn eller flera barn föddes, är det viktigt att veta i förväg vad de regionala överföringarna är och hur sådant materialstöd behandlas..

Engångsbetalningar vid födelsen av ett barn i Moskva

Många unga familjer bor i centrum av landet. Personer som bor i Moskva kan ansöka om:

 • överföring av beloppet – 5500 s. om den förstfödda dök upp.
 • beloppet på 14500 sid. vid födelsen av barn efter den förstfödda.

Luzhkov betalningar

Inte alla ryska medborgare vet vad Luzhkov-betalningar är, som inrättades 2004 genom en resolution från Moskva-regeringen. Luzhkovs betalningar vid födelsen av ett barn 2018 kommer att göras i enlighet med de gamla reglerna (förfarandet fastställs i en separat förordning). För att få pengar måste du uppfylla kriterierna:

 • makar upp till 30 år;
 • Permanent bostad i Moskva;
 • medborgarskap i ryska federationen av far eller mor.

Betalningar vid födelsen av det första barnet 2018, enligt programmet, görs i form av ett belopp som är lika med fem gånger levnadskostnaden. När en andra nyfödd dyker upp kan man kräva ett belopp som är lika med ett sjufaldigt uppehälle minimum. Det tredje barnet förlitar sig på ett bidrag som är lika med tio gånger levnadskostnaderna. Det sista alternativet för hjälp är sällsynt, eftersom det tredje barnet inte ofta föds för makar under 30 år. När tripletter föds tilldelas förmåner till varje nyfött.

Vid födelsen av tre eller fler barn

Familjer med tre eller fler barn är sällsynta. I undantagsfall har regeringarna i Ryssland gjort vissa ändringar av lagstiftningen. Dessa riktlinjer hjälper familjer att leva mer fullständigt. När tre nyfödda dyker upp, kan du räkna med ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp på 50 000 r.

Hur man ansöker om ett engångsfödelsetillägg

Efter registrering av ekonomiskt stöd överförs medel till dig – 16873 s. Denna monetära ersättning bör utfärdas innan barnet fyller 6 månader. För att få pengarna måste du kontakta personalavdelningen på företaget. Om kvinnan inte är officiellt anställd, kommer socialtjänsten att bedriva registrering av materiell hjälp, bör studenter kontakta dekan vid utbildningsinstitutionen.

Kvinnan skriver

Vilka dokument behövs

Om du vill söka hjälp kan du lära dig om den hjälp du behöver förbereda. Materiell hjälp med utseendet på en nyfödd är möjlig om:

 • uttalanden.
 • Födelsebevis.
 • Pensionförsäkringsförälderintyg.
 • Intyg från bostadsavdelningen angående samboende för den sökande med en minderårig.
 • Pass för föräldrar.
 • Utdrag ur arbetsboken.
 • Certifikat som tidigare ingen hjälp från staten tilldelades.

Arbetslösa medborgare tillhandahåller dessutom en kopia av ett pass, en arbetsbok. Beloppet på 50 000 p. erhålls i USZN på bostadsorten efter presentation av:

 • ansökan om utnämning av medel;
 • pass
 • födelsecertifikat;
 • intyg om samliv av nyfödda med föräldrar eller vårdnadshavare.

Vad beror på barnomsorg 2018

Hjälp upp till 1,5 år betalas omedelbart efter mammaledighet – mammaledighet. Om du är officiellt anställd överförs medlen av arbetsgivaren. Pengar kommer till kontot 2 månader efter barnets födelse. Beloppet beror på den genomsnittliga inkomsten för modern eller fadern (om dekretet utfärdas för honom). Det finns separata standarder för betalning av medel till arbetslösa medborgare. Om barnen är från 1,5 till 3 år har föräldrar rätt att endast kräva ersättning.

Upp till 1,5 år

Lagstiftningen fastställer specifika betalningsbelopp. Officiellt anställda medborgare har rätt att kräva beloppet 3163 p. för det första nyfödda, för det efterföljande barnet – 6327 s. Överföringar kan vara upp till 24536 sid. Vid likvidation av organisationen under mammaledighet får modern 40% av lönen under de senaste 2 åren. Privilegiet upprättas i kroppen av socialt skydd. Det maximala beloppet är 12262 p.

Officiellt arbetslösa medborgare i Ryssland har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd – 3163 s. Betalningar vid det andra barns födelse 2018 kommer att uppgå till 6327 p. Om mamman gick på mammaledighet 2014, och 2018 dök en ny baby ut och mammaledigheten utfärdades igen, då de beräknar förmånsbeloppet kommer de att tas inte 2015 och 2016, utan 2012 och 2013.

Bebis

Innan du når 3 år

Om så önskas har modern rätt att förlänga mammaledigheten tills barnet är 3 år. Arbetsgivaren betalar ersättning – 50 sid. Dessa överföringar utförs oavsett hur många barn som dykt upp i familjen. Det angivna kompensationsbeloppet gäller inte för medborgare som är bosatta där strålning har spridit eller förmånlig socioekonomisk status. Till exempel gör invånare i Tjernobyl överföringar på 6 000 rubel, militär personal har rätt att lämna in en ansökan om 10 528 rubel.

I oktober 2018 föreslog suppleanter från Rysslands statsduma att godkänna lagstiftningsändringar beträffande den månatliga överföringen av medel till nyligen gjorda föräldrar med barn mellan 1,5 och 3 år som inte fick en plats i en förskola eller dagis. Deputerade från Ryska federationens statsduma erbjöd materiellt stöd motsvarande 3000 r.

Mödrarnas kapital

Sådant materiellt bistånd är en av de mest diskuterade och orsakar mycket debatt. Vissa myndigheter kräver avskaffande av sådan kompensation och omfördelning av pengar för att öka överföringarna till 1,5 och 3 år. Vissa suppleanter är för att förlänga programmet, erbjuda att inrätta betalningar för födelsen av ett tredje barn 2018, förmåner för familjer med låg inkomst.

Från början av programmet kunde alla familjer där två eller flera spädbarn registrerades få ett intyg. 2016 beslutade regeringen att föräldrar har rätt att få 25 000 p. kontanter och spendera dessa medel på personliga behov. En sådan förändring infördes för att skapa ekonomiskt skydd för familjer under den ekonomiska krisen för att förbättra den demografiska situationen. Pengar överfördes oavsett makarnas inkomstnivå. År 2018 är det inte längre möjligt att utbetala pengar som mottagits som moderskapskapital.

Skatteavdrag

När ett barn visas i familjen är unga föräldrar ofta intresserade av skattefrågor. Makar har rätt att tillämpa standardavdrag. Efter att ha kompenserat för faderns och morens inkomst kommer staten inte att innehålla 13% skatt. Unga föräldrar har rätt att returnera 13% av det belopp som spenderas på barns utbildning. För att göra detta, dra fördel av sociala skatteavdrag..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Betalningar vid barnets födelse 2018 – ersättningsbeloppet
7 vinterhudproblem och hur man löser dem