Regler och bestämmelser för placering av bostadshus och uthus på tomter

När du funderar på byggandet av bostäder eller kommersiella byggnader i enskilda bostadsbyggande och trädgårdsföreningar måste du bekanta dig med kraven i lagstiftningsdokument: konstruktion, miljö, sanitet och brandsäkerhet, reglering av platsen för byggprojekt i förhållande till varandra, grannar, vattenkällor och så vidare..

Regler och bestämmelser för placering av bostadshus och uthus på tomter

Efter att ha fått rätten att använda marken och rätten att bygga, börjar planeringen av platsstrukturen. Byggandet av bostadshus utförs för långsiktig drift och måste säkerställa:

 • legalisering av byggnaden;
 • bostadssäkerhet;
 • bekvämlighet att leva;
 • grannarnas säkerhet och bekvämlighet
 • obehindrad rörelse av människor och fordon på offentliga platser;
 • ingen negativ inverkan på vattenkällor, flora och fauna i området.

Därför måste webbplatsens layout och det ömsesidiga arrangemanget av dess delar tänkas ut i förväg och följa reglerna och förordningarna..

Byggkoder för byggnadernas placering

Vid privat utveckling måste du komma ihåg den ”röda linjen” (klausul 11, artikel 1 i Rysslands federala planeringskod) – gränsen mellan din webbplats och gemensamma områden, liksom andra människors privata markinnehav. Vid installation av ett staket måste gränsen mot gatan observeras bokstavligen. Om staketet ligger nästan på den röda linjen, kan wicket och porten bara öppna inåt. Dörrarna bör inte korsa denna villkorade linje, vilket skapar eventuella besvär för förbipasserande, cyklister, förare.

Regler för placering av bostadshus och uthus på tomter

Det huvudsakliga normativa dokumentet som definierar minsta avstånd till olika ekonomiska och naturliga föremål är obligatoriskt (rekommenderas inte) för genomförandet av SNiP 30-02-97. Enligt dem bör avståndet till den röda linjen enligt punkt 6.6 inte vara mindre:

 • bostadshus – 5 m från gatan och 3 m från passagen (gatan har ett namn, passagen inte);
 • uthus – 5 m både från gatan och från passagen.

Tomtmarkering

Staketet är gränsen för din webbplats, men det betyder inte att du i det inre utrymmet kan placera byggnader och planteringar utan begränsningar. Trädkronorna bör inte överlappa trottoarerna och överhängas i onödan över det närliggande området, ljud och dofter från bostäder och nyttighetsbyggnader bör inte störa förbipasserande och grannar. Avstånd till staketet mellan tomterna kan ändras efter överenskommelse med grannarna, certifierade av en notar.

Det minsta standardiserade avståndet från gränsen mellan avsnitten till föremålen (klausul 6.7):

 • bostadshus – 3,0 m;
 • fjäderfähus, ladugård, svin, etc. – 4,0 m;
 • växthus med organisk gödsling – 4,0 m;
 • garage, skjul – 1,0 m (men vattenavloppet från taket, enligt punkt 7.5, kan inte organiseras på en angränsande plats – taklutningen är inriktad på sin plats);
 • badhus, bastu, dusch, toalett – 2,5 m (för mer information se avsnittet om hygienkrav);
 • höga träd – 4,0 m;
 • medelstora träd – 2,0 m;
 • buskar – 1,0 m.

Avstånd från byggnader mäts från källaren eller väggen, om det inte finns dekorativa element som sticker längre än 500 mm. Avståndet mellan grönområdet och staketet mäts till den konventionella mitten av bagagerummet. Trädets väldigt växtvuxna krona, med rätt plantering, kan inte tjäna som ett skäl för grannens påståenden.

Planering av webbplatsutveckling

Tänk på att enligt klausul 6.13, det gemensamma området för strukturer (hus, uthus, lusthus, garage), tomter och stigar inte kan uppta mer än 30% av hela anläggningen. Resten av utrymmet är ett grönt område, du kan inte bana hela gården.

Uppmärksamhet! Ett permanent staket kan installeras först efter att du har angett gränserna för din webbplats i matrömsplanen. Under legaliseringsperioden kan stängslets roll spelas av ett nätnät som sträcker sig över stolparna. Höjden på det permanenta staketet får inte överstiga 1,5 m för att inte skugga grannens område.

Högsta tillåtna parametrar för utveckling av bostadsområden för lågbyggnadsindelning

Byggnadsfaktor (Ks) Är förhållandet mellan det område som byggs av byggnader och strukturer och området.

Byggnadstäthetskoefficient (Kpz) – förhållandet mellan ytan på alla golv i byggnader och strukturer till området.

Byggnadstyp Tomtens storlek, m2 Bostadshus, m2 totalarea Byggnadsfaktor Ks Byggnadstäthetskoefficient, Kpz
OCH 1200 och mer 480 0,2 0,4
1000 400 0,2 0,4
800 320 (480) * 0,2 (0,3) * 0,4 (0,6) *
B 600 360 0,3 0,6
500 300 0,3 0,6
400 240 0,3 0,6
300 240 0,4 0,8
I 200 160 0,4 0,8
ett hundra ett hundra 0,5 1,0

OCH– Herrgård på landsbygden med en tomtstorlek på 1000-1200 m2 och mer med en utvecklad ekonomisk del.

B– byggnader i stugstyp med en tomtstorlek 400 till 800 m2 och stuga-blockerad typ (2-4 hyreshus med tomter på 300-400 m2 med en minimal ekonomisk del).

I– Flerfamiljshusbyggnader av byggnadstyp med tomter på 100-300 m2.

* I parentes – tillåtna parametrar för stuga.

Notera:

1. Med storleken på tomter över 1200 m2 området i ett bostadshus inte standardiseras i KZ? 0,2 och Kpz? 0,4.

2. När storleken på tomterna nära lägenheten är mindre än 100 m2 avstämningsdensitet (Kpz) bör inte överstiga 1,2. Samtidigt är Kz inte standardiserad enligt krav på sanitära och hygieniska och brandsäkerhet.

Sanitära krav för platsplanering

Vid planering av en plats bör man särskilt uppmärksamma sanitära standarder, eftersom de syftar till att bevara människors hälsa. SNiP 30-02-97 ger de minsta avstånd som måste hållas mellan byggnader av sanitära skäl (klausul 6.8).

 • hus och källare – mer än 12,0 m från toaletten, fjäderfähus, små boskap;
 • hus och källare – mer än 8,0 m från dusch, bastu, badkar;
 • bra – mer än 8,0 m från toaletten, komposthög, septiktank.

När du planerar konstruktion, se till att dessa avstånd observeras i förhållande till byggnader i angränsande områden..

Ritning

Om rummet för fåglar, getter, smågrisar har en gemensam vägg med ett bostadshus, måste ingången till det isoleras, på ett avstånd av minst 7,0 m från ytterdörren till huset (klausul 6.9). Till det intilliggande avsnittet bör avståndet från ett sådant block vara:

 • hemifrån – inte mindre än 3,0 m;
 • från rummet med djur – inte mindre än 4,0 m.

Med garage i anslutning till huset är avståndet till gårdslinjen (klausul 6.9):

 • hemifrån – mer än 3,0 m;
 • från garaget – mer än 1,0 m.

I avsaknad av en centraliserad vattenförsörjning och huvudavloppssystem i by- eller trädgårdspartnerskapet utvecklas autonoma verkstadsnätverk. Utformningen och detaljerna för placering av sådana föremål som en brunn, en brunn, septiktankar, cesspooler, filtreringsbrunnar etc., relaterade till vattenförsörjning och avlopp, diskuteras i detalj i SNiP 2.04.02 – 84 och SNiP 2.04.01 – 85. Sanitär skyddszoner regleras av TSN-40-301-97. För avstånd mellan rörledningar och kablar som ligger i angränsande sektioner, se SNiP 2.07.01–89 (tabell 16).

Kombination av byggnader på platsen

Brandsäkerhetsregler för placering av föremål på webbplatsen

Enligt klausul 4.7 i SNiP 30-02-97 är avståndet mellan byggnader på din webbplats inte standardiserade av brandsäkerhetsskäl. Avstånden som förhindrar spridning av eld mellan byggnader i angränsande områden beror på de byggnadsmaterial som utgör grunden för huset, garaget eller bruksbyggnaden och tas enligt tabellen från SNiP. Tabellen ska användas på detta sätt: A, B och C är materialen för brandfarlighet. Vertikalt – data om byggnaden på din webbplats, horisontellt – på den angränsande. Till exempel har du ett trähus medan dina grannar har ett stenhus. Vid skärningspunkten mellan B (vertikal) och A (horisontell) hittar vi avståndet – 10,0 m.

Material för att stödja och omsluta byggnaderna Avstånd, m
OCH B I
OCH Sten, betong, armerad betong och andra icke-brännbara material 6 8 tio
B Detsamma med trägolv och beläggningar skyddade av icke brännbart och långsamt brinnande material 8 tio 12
I Trä, ramslutande strukturer tillverkade av icke-brännbara, knappast brännbara och brännbara material tio 12 15

Reglerna tillåter blockering av hus på två intilliggande tomter (byggnader med en rad) eller på fyra tomter (byggnader med två rader). Det kan vara nästan ingen passage mellan husen som utgör ett sådant block eller grupp, avstånden är inte föremål för rationering. I förhållande till byggnader på andra platser gäller reglerna baserade på tabellen ovan. Denna layout möjliggör den mest rationella användningen av området för det tilldelade området, särskilt med dess lilla storlek.

Uppmärksamhet! Om två bostadshus byggs på en tomt med efterföljande avgränsning, gäller reglerna för dem som för två angränsande tomter.

Regler och bestämmelser för placering av bostadshus och uthus på tomterBlock av två hus (utveckling av en rad)

När man bygger bostadshus med mer än en våning måste SNiP 2.07.01–89 tillämpas. Reglerna är utvecklade med tanke på att ge alla som bor på gatan en tillräcklig mängd solljus (baserat på resultaten från insoleringsberäkningar) och förhindra spridning av eld när en av byggnaderna antänds. Om husen på gatan är 2- och 3-våningar bör avståndet mellan dem vara mer än 15,0 m. För fyra våningar är minsta avstånd 20,0 m.

Sådan byggnad tillåts inte enligt våra standarder.

I avsaknad av huvudgasförsörjning bör gascylindrar på 12 liter och mer lagras i en separat bilaga på sidan av en tom vägg eller en låda av metall eller annat icke-brännbart material (klausul 8.12). Det måste vara mer än 5,0 m till ytterdörren. Enligt krockkudden 106 direkt i huset, i köket, kan du hålla cylindrar upp till 12 liter.

Miljökonstruktionsstandarder

Baserat på åtgärder för att förebygga bränder och för att bevara naturen bör bygggränsen ligga längre än 15,0 m från skogens gräns (klausul 4.7 SNiP 30-02-97).

Regler för placering av bostadshus

Reglerna för bevarande av vattenresurser, om de ligger nära din webbplats, regleras av Rysslands vattenkod. Detta gäller först och främst reglerna för vattenförsörjning och avfallshantering. Dessutom gäller restriktioner för användningen av kustlinjen för vandrande djur, vila, fylla landdumpar, kompoststrukturer, plogning. Möjligheterna att använda gödningsmedel i ditt område är begränsade. Till och med ett litet område för en strand eller gångvägar för en båt / fiske kan inte stängas av – hela kustlinjen upp till 20,0 m är statens egendom.

Regler för placering av bostadshus

Vad hotar att bristande efterlevnad av normerna för lokalisering av byggnader

Det är bättre att bygga inledningsvis med hänsyn till alla normer, så att du inte får problem med myndigheter, grannar eller, mer allvarligt, med egendomens hälsa eller säkerhet. Om du köpte en tomt, där byggnaderna inte uppfyller kraven, måste du agera i alla riktningar. När det gäller sanitära standarder är det nödvändigt att korrigera alla kontroversiella frågor när det gäller förbindelserna med grannarna genom att registrera avtalet skriftligen och försäkra det med en notarie. I många fall är goda relationer med grannarna en garanti för problemfri konstruktion och legalisering.

Regler för placering av bostadshus

Om byggnaderna på platsen uppfördes under drift av mjukare lagstiftningsdokument, beaktas frågan utifrån deras krav.

Påföljder för bristande överensstämmelse med normerna för lokalisering av byggnader bestäms av koden för administrativa brott. Dessa är olika mängder böter, och dessutom följer ett vägran att tas i drift tills inkonsekvenserna elimineras.

Om du vill göra en förlängning av huset måste det legaliseras i de regionala myndigheterna. Obehörig utveckling enligt Rysslands civillagstiftning (artikel 222) måste i de flesta fall rivas (förutom de som anges separat).

Uppmärksamhet! En fullständig beställning av tillstånd för din fastighet hjälper, om så önskas, att sälja marken och huset utan problem.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: