Hur man får ett husbyggnadstillstånd

Den här artikeln kommer att vägleda dig om hur du får ett privat bostadstillstånd utan många fallgropar. Vi kommer att belysa de viktigaste juridiska aspekterna av förfarandet och ge några användbara råd.

Hur man får ett husbyggnadstillstånd

Att bygga ett hus är nästan alltid förknippat med en stor mängd dokumentation. Förutom konstruktion och tillåten dokumentation för konstruktion och teknisk support krävs nästan alltid ett tillstånd för enskilda bostadsbyggande – ett dokument som ger ägaren av en tomt den lagliga rätten att utföra byggarbete, större reparationer eller ombyggnad av byggnader.

Det bör noteras att förekomsten av ett tillstånd för enskilda bostadsbyggande sällan kontrolleras, och därför försummar många det. Enligt koden för administrativa brott kan bötesbeloppet för olaglig byggning av byggnader på webbplatsen dock vara cirka 7 tusen rubel. Du kan undvika administrativa påföljder genom att spendera högst två veckor på registrering av enskilda bostadsbyggande i lokala myndigheter.

När ett byggnadstillstånd krävs

Finns det ett verkligt behov av formell tillgång till bygg- eller renoveringsarbeten? Enligt artikel 51 i stadsplaneringskoden för Ryska federationen omfattar inte kategorin av objekt som kräver tillstånd för enskilda bostadsbyggande:

 1. Tillfälliga byggnader, icke-kapital och extra byggnader på marken.
 2. Byggnader som genomgår kosmetiska reparationer.
 3. Konstruktioner, i reparationsprocessen där lokalernas huvudplan inte ändras, designfunktioner och egenskaper som garanterar tillförlitlighet och säkerhet.
 4. Objekt vars modernisering inte leder till överskridande av de fastställda gränsparametrarna (röda linjer).

Hur man får ett husbyggnadstillstånd

Om konstruktionsobjektet kan klassificeras som ett garage, ett badhus eller andra uthus byggda utan syftet att erhålla kommersiella fördelar, krävs inget tillstånd för individuell bostadsbyggande. Det finns fall då pensionat och små byggnader leddes till denna definition, men om utvecklingen är stor skala måste du fortfarande få tillstånd.

Vilka objekt kan du verkligen få tillstånd för?

Tillståndet för enskilda bostadsbyggande möjliggör byggande av byggnader klassificerade i en separat kategori enligt stadsplaneringsbestämmelserna. Om konstruktionsobjektet inte uppfyller de fastställda indikatorerna, bör en annan typ av godkännande erhållas – till exempel ett kapitalbyggnadstillstånd.

Objektparametrar (reglerat minimum)

För att få ett tillstånd för enskilt bostadsbyggande måste den planerade byggnaden uppfylla ett antal grundläggande krav för planering och utformning av lokaler:

 • minst ett vardagsrum (från 12 m)2 för vardagsrummet och från 8 m2 för sovrummet);
 • kök (från 6 m)2 eller från 8 m2, om en värmepanna är installerad i den);
 • separat badrum (1,5 m bred och 0,8 m bred för badrum respektive toalett);
 • korridorer (från 0,85 m bred).

Huvudlokalerna måste vara minst 2,7 meter höga. Byggnaden ska tas bort 5 meter från den röda linjen på gatorna och 3 meter från uppfarten och gränserna till angränsande tomter. Ett bostadshus måste ha full teknisk och teknisk support: elektrifiering, vattenförsörjning, dräneringssystem, ventilation och värme.

Hur man får ett husbyggnadstillstånd

En mer exakt klassificering av lokalerna som omfattas av stadsplaneringsbestämmelserna beskrivs i avsnittet ”Konstruktionsdesign” 55.13330.2011 SNiP. Om byggnaden delvis inte motsvarar kategorin bostadsbyggande kan proceduren för utfärdande av tillstånd för dess byggnad vara mycket annorlunda än standarden.

Stadens planeringsbestämmelser

Byggnaden bör också relatera till landplanen, vars dimensioner och position ingår i den allmänna kartan över territoriell zonering. Förordningen gäller inte anläggningar som byggs på landplaner som har ett territoriellt förhållande till kulturminnen, gruvzoner eller offentliga områden.

Reglerad gräns och typer av byggnader

Enligt terminologin definierad i Rysslands civillagstiftning tillhör fristående byggnader med ett antal våningar på högst tre, avsedda för bostad för en familj, föremål för enskilda bostadsbyggande. Konstruktionen av bifogade föremål och vind bestäms av kraven för det objekt som de tillhör. I sällsynta fall, när det bifogade utrymmet inte går längre än de röda linjerna i huvudbyggnaden och inte bryter mot dess struktur, krävs inget tillstånd. En kontroversiell fråga är byggandet av fristående byggnader: herrgårdar och pensionat, sommarkök och fritidshus.

Ansöker om tillstånd

Om byggnaden helt motsvarar kategorin bostadsbyggande, är det fullständigt förtroende för att det inte kommer att finnas några komplikationer i processen att utfärda ett tillstånd för enskilt bostadsbyggande.

Kontakta lokala myndigheter

Byråkratiska förseningar börjar med att skriva en ansökan till stads- eller byförvaltningen. Beroende på objektets territoriella position kan ansökningsformuläret variera: motsvarande formulär kan erhållas från den lokala regeringen. Generellt sett ser strukturen på ett samtal så här ut:

Administrationschef (status och namn på bosättningen)

(Tjänstemannens fullständiga namn)

från (sökandens fulla namn)

bor (s) på ___________________

Pass: Series ___ Number_______________________

Utfärdats av _____________________ ___ (HH. MM. ÅÅÅÅ)

Telefon:_____________________________________

Jag skulle vilja be er att ge mig tillstånd att genomföra enskilda bostadsbyggande på en tomt som ligger på: (Rysslands fulla adress och ämne). Jag bekräftar ägandet av fastigheten (titeln på dokumentet som bekräftar ägandet). Bifogat till överklagandet finns en fullständig lista över medföljande dokumentation upprättad av del 7 i art. 51 i Rysslands civillagstiftning i enlighet med inventeringen:

1. En bekräftad kopia av ansökan som godkänts av (det lokala myndighetens namn) och certifierat av (administrationens fullständiga namn).

2. Certifierad kopia (namnet på dokumentet som bekräftar ägandet av tomten. Serien, nummer, av vem och när den utfärdas.)

3. Insamling av konstruktions- och godkännandedokumentation, som innehåller:

a) ____________________ (titel på dokument nr 1)

b) ____________________ (titel på dokument nr 2)

c) ____________________ (namn på dokument nr 3) osv. (se till att serienummer på dokument, datum för förberedelse, utvecklingsstadium).

(Om det behövs) ber jag tillstånd att överskrida byggnadens maximala parametrar i enlighet med del 11 i art. 48 Rysslands civillagstiftning. Värdena för vilka de begränsande parametrarna överskrids anges i (projektdokumentets namn, vilket innebär att konstruktionens dimensioner går utöver de röda linjerna) (Vid behov) Ange rätten att utföra arbete (entreprenörens namn, serien och numret på licensen för att utföra byggarbete). Jag bifogar ett provarbetsavtal definierat av (namn på det ingående dokumentet) (namnet på den upphandlande organisationen). Jag ber dig om att granska överklagandet som skickats av mig inom 10 (tio) dagar.

”____” __________ _____ signatur Efternamn I.O.

En ansökan upprättad i föreskriven form måste åtföljas av ett antal handlingar:

 1. Beslut av chefen för den lokala förvaltningen om beviljande av ägaren av en tomt för enskilda bostadsbyggande och tillstånd att bygga.
 2. Ett dokument som bekräftar rätten att bygga eller äga.
 3. Stadsplan för webbplatsen.
 4. Ett paket med konstruktionsdokumentation (huvudplan, lägesplan eller agera på fullskalig UGZU, pass på tomten och projektet i ett bostadshus).
 5. Slutsats av den statliga expertisen på den medföljande projektdokumentationen.
 6. Om du planerar att bryta gränsparametrarna för strukturen – tillåtelse att gå utöver de fastställda gränserna.
 7. Om konstruktionen utförs enligt en kontraktsmetod – en licens för att utföra byggarbete.

När alla handlingar samlas in och ansökan lämnas in, beaktas det, kontrollen av den bifogade dokumentationens fullständighet och efterlevnad, varefter ansökan antingen uppfylls eller byggnaden avslås, nödvändigtvis med anledning av skälet till vägran. Efter överenskommelse med lokala myndigheter är det möjligt att utfärda tillstånd för vissa byggnadsstadier: markarbete, grund, uppförande av murar och andra liknande dem.

Krav för projektdokumentation

Enligt del 3 i art. 49 i Rysslands civillagstiftning, förberedelse av projektdokumentation för byggande av enskilda bostadsbyggande är ett initiativ från utvecklaren. Detta innebär att för byggande av bostadshus med högst tre våningar och som är avsedd för en familjs bostad, krävs inte projektdokumentation och dess statliga expertis..

Få tillstånd och registrering av byggnadsarbeten

När tillståndet har erhållits är byggherren skyldig att förse de lokala myndigheterna med uppgifter om byggnadsobjektet inom tio dagar: area och höjd, planens utformning, antal våningar, anslutningssystem till verktyg och därmed registrera byggplatsen.

Hur man får ett husbyggnadstillstånd

Tillståndet är giltigt i tio år, men det kan förnyas om byggnadsarbetet redan har börjat vid utgången. För att göra detta måste du lämna in en ansökan senast sextio dagar före utgången av det nuvarande tillståndet för enskilt bostadsbyggande.

Viktiga punkter

Sammansättningen av stadsplaneringslagen anger tydligt följande aspekter:

 1. Behandlingen av en ansökan om tillstånd för enskilt bostadsbyggande genomförs högst inom tio dagar.
 2. Vägran att utfärda ett tillstånd är endast möjligt om den medföljande dokumentationen är ofullständig eller opålitlig.
 3. Förfarandet för att få tillstånd är helt gratis.
 4. Representanter för lokala självstyreorgan har ingen rätt att kräva någon annan dokumentation än den som föreskrivs i koden.
 5. Vid byte av tomtägare förblir rätten att bygga och tillståndets giltighetstid.

Som ni ser är det inte svårt att få tillstånd för enskilda bostadsbyggande, men detta kommer att hjälpa till att undvika alla typer av incidenter i form av administrativa sanktioner och böter från lokala tillsynsmyndigheter. Tillstånd för enskilt bostadsbyggande kan vara ett livräddande dokument om klagomål från lokala invånare eller institutioner skickas till byggplatsen.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy